Skip to content
AUTORITZACIÓ DE LES DADES PERSONALS I ÚS DE LA IMATGE

Sol·licito donar-me d’alta com a usuari a AULA MUSICAL 440, i així mateix d’acord en el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i en concret al dret de la pròpia imatge reconegut a l’art. 18 de la Constitución i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honorabilitat, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge,

AUTORITZO  a ROSA CARBONELL JAUME en la seva condició de propietària de l’empresa , a utilitzar aquestes dades per a informar de les activitats, els productesi els serveis que ofereix el centre educatiu. Els usuaris (o pares en el cas dels menors) podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant sol·licitud escrita, indicant nom, llinatges, adreça i amb la fotocòpia del DNI, que han d’adreçar a la direcció del centre educatiu. Les dades personals sol·licitades no es cediran mai a tercers ni es faran públics, excepte en el supòsit en que aquests mateixos usuaris ho autoritzin o participin voluntàriament en activitats que suposin necessàriament l’intercanvi d’informació.

AUTORITZO  a ROSA CARBONELL JAUME a agafar fotografies i vídeos clarament identificables per a tràmits administratius del centre educatiu, així com per a les activitats, les sortides, i la resta d’actuacions que es realitzin per a la difusió següent:

· Publicació a la pàgina web.

· Publicació a les xarxes socials.

· Revistes de caràcter intern del centre educatiu, local o regional.

· Cessió d’imatges, fotografies i videos als mitjans de comunicació per a promoció del centre educatiu.